Политика за защита на личните данни

«САНИ М» ООД


ПОЛИТИКА

НА ОСНОВАНИЕ: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕП И НА СЪВЕТА, от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни

Администратор на лични данни е „САНИ М” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103915538, със седалище и адрес на управление: град Варна, ул. „Оборище” №34, ет.3, ап.9.

 

За САНИ М“ ООД защитата на предоставените от Вас лични данни са основен приоритет.

В качеството си на обработващ предоставените от Вас лични данни, ние разбираме отговорността за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата им. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това уведомление.

Като Администратор на лични данни САНИ М“ ООД има утвърдена фирмена политика по защита на личните данни, съгласно която личните данни следва:

 • да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
 • да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
 • да бъдат в точен и актуален вид;
 • да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
 • да бъдат надлежно защитени.

Ползвайки услугите на сайта ни https://bodimindspirit.bg, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.

Попълвайки форма за регистрация за нашия информационен бюлетин, през формата на нашия сайт, Вие изрично се съгласявате „САНИ М” ООД като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни:

 1. Във формата за регистрация:
 • трите имена;
 • телефонен номер и имейл адрес;

Горепосочените лични данни се обработват от Управителя.

Цел на обработването: Изисканите от Вас лични данни се използват за нормално функциониране на сайта, собственост на „САНИ М” ООД. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга – абонамент за електронния ни бюлетин, където предлагаме: изпращане на оферти и промоции; актуални новини, предстоящи събития, промени в графиците и др.

Срок на съхранение: „Бисквитки“ на нашия сайт са с максимална валидност от 1 година. Личните данни предоставени във формата за регистрация се съхраняват на сървъра на хостингова компания, съгласно договорни отношения, пазят се до една година, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.

Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта. Информирано съгласие.

 

1.Използване на личните данни

Ние ще използваме личните данни, само когато това е позволено от законодателството. Най-често ние ще използваме личните данни на следните основания:

 • за изпълнение на търговските ни отношения с Вас;
 • за спазване на законово задължение;
 • когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трети лица).

Също така е възможно да използваме Вашите лични данни и в ситуациите, изброени по-долу:

 • за защита на Вашите интереси (или интересите на някой друг);
 • когато обработването е в обществен интерес.

 

2.Промяна на целите

Ние използваме личните данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме личните данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.

 

3. Споделяне на данните

Възможно е да споделяме личните данни с трети лица.

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.

Ние ще споделяме личните данни с трети лица, когато това се изисква по закон, когато е необходимо за извършването на доставки и услуги или когато имаме друг легитимен интерес за това.

Тези трети лица могат да включват: държавни контролни органи, изпълнители, съгласно сключен договор и други.

 

4. Осигуряване сигурността на Вашата информация, когато я предоставяме на трети лица

САНИ М“ ООД е поело задължението да вземе подходящи мерки за сигурност, за да защити личните данни, изискуеми в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

 

5. Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до личните данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

 

6. Продължителност на използване на личните данни

Ние ще съхраняваме личните данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на трудовото, осигурително и счетоводно законодателство.

За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.

 

7. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване

Вашето задължение да ни уведомите за промяна

Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.

Вашите права във връзка с личните Ви данни:

 • Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
 • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
 • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
 • Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
 • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
 • Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с: Мая Миронова – ръководител на Администратора.

При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

 

8. Право да оттеглите съгласието си

В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с „САНИ М” ООД –Администратор на лични данни. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

 

9.Запазваме си правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време. Ще и предоставим ново известие всеки път, когато предприемем промени.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините, описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашия сайт и предоставяне на качествена услуга на клиента. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от сайта ни и отказ от използване услугите на „САНИ М” ООД.

Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и условията за Ползване на сайта https://bodimindspirit.bg.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

error: Content is protected !!